#ICT MCQ Grade 08
#ICT MCQ Grade 08
ICT MCQ G11 UNIT 01-3
By admin | | 0 Comments |
Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10
ICT MCQ G10 UNIT 01
By admin | | 0 Comments |
Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10
ICT General Knowledge 01
By admin | | 0 Comments |
(තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළව සරළ සාමාන්‍ය දැනුම පරීක්ෂා කෙරෙන
ICT MCQ G09 UNIT 06
By admin | | 0 Comments |
  Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade
ICT MCQ G08 UNIT 06
By admin | | 0 Comments |
Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10
ICT MCQ G07 UNIT 07
By admin | | 0 Comments |
Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10
ICT MCQ G06 UNIT06
By admin | | 0 Comments |
Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10
ICT MCQ G07 UNIT 06
By admin | | 0 Comments |
        Grade 06 Grade 07 Grade 08
ICT MCQ G09 UNIT 05
By admin | | 0 Comments |
Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10
ICT MCQ G08 UNIT 05
By admin | | 0 Comments |
Grade 06 Grade 07 Grade 08 Grade 09 Grade 10
1 2 3 6