වෙබ් පාදක ඉගෙනුමට අපෙන් අත්වැලක්...

බහුවරණ ප්‍රශ්නාවලි

MCQ Quiz for you...

Read More

මාර්ගගත බහුවරණ ප්‍රශ්නාවලි

අප සමඟ රැදී සිටින ඔබට දැනුම නිරන්තර පරීක්ෂා කර ගැනීමට අවස්ථාව...

GRADE 6-9
GRADE 10-11
AL GIT

ප්‍රකාශයට පත් කළ නවතම බහුවරණ ප්‍රශ්නාවලි .......

නිබඳවම අපි සමඟ රැදී සිටින්න.

මේ සියල්ල දැයේ දරුවන් වන ඔබ වෙනුවෙනි.

වසර 04 ක අත්දැකීම් සමඟින්...

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාළව විෂය නිර්දේශය අනුව 06 ශ්‍රේණිය, 07 ශ්‍රේණිය, 08 ශ්‍රේණිය සහ 09 ශ්‍රේණියට මාර්ග ගත බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ගත යි.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාළව විෂය නිර්දේශය අනුව 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 ශ්‍රේණිය සඳහා මාර්ග ගත බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ගත යි.

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයට අදාළව විෂය නිර්දේශය අනුව මාර්ග ගත බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ගත යි.

06 - 09 ශ්‍රේණි ICT

10 - 11 ශ්‍රේණි ICT

12 ශ්‍රේණිය git

අපගේ කණ්ඩායම හමු වන්න.

WMSJ WALISUNDARA

NCOE ICT DIPLOMA

ICT TEACHER - PL/PALUGASDMANA MAHA VIDYALAYA - POLONNARUWA

Anonymous

WEB DESIGNER

HELPER FOR SCHOOL ICT PROJECTS

Anonymous

ICT MCQ CREATOR

PROFESSIONAL MCQ QUESIONARIES CREATOR

තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම යාවත්කාලීන කර ගැනීමට අප සමඟ රැදී සිටින්න

අපේ මෙම වෑයම ඔබේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම පුළුල් කර ගැනීමට අත්වැලක් වීමටයි....

පාසල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය උගන්වන ගුරුවරියක ලෙස දිනෙන් දින මොහොතින් මොහොත අළුත් වන දැනුම දැයේ දරු දැරියන් වෙත ලබා දීමට ගන්නා උත්සහයේ තවත් එක් පුංචි පියවරකි. ඔබේ දැනුම මල් මෙන් දිනෙන් දින විකසිත වේවා...!

Jinani Walisundara

අප නිදහස් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ලබා ගත් මඟපෙන්වීම තුළින් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ පෙරළියක් කිරීමට උත්සාහ දරණ අප නිර්නාමිකව අප පාසල් තුල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපෘතීන් හට හැකි උපරිම සහය දැක්වීමට සුදානමින් සිටිමු.

Anonymous

අප නිදහස් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ලබා ගත් මඟපෙන්වීම තුළින් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ පෙරළියක් කිරීමට උත්සාහ දරණ අප නිර්නාමිකව අප පාසල් තුල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපෘතීන් හට හැකි උපරිම සහය දැක්වීමට සුදානමින් සිටිමු.

Anonymous

නවතම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර

Be inspired by our Site | Commentlanka.com

තවත් උදව් අවශ්‍යද?

We are here for you, 24/7, to help you and reply within the hour.

මාර්ගගත ප්‍රශ්නාවලි

06 ශ්‍රේණිය - 11 ශ්‍රේණිය

06/05/2022

THU: 21– 14  

JANELAYAMAGA2018@GMAIL.COM


24/7 ASSISTANCE
+94 783494456

© 2022 MCQ ZONE