Skip to content

Grade 10 ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 10 ශ්‍රේණිය

පො/පලුගස්දමන මහා විද්‍යාලය


1. පුනරීක්ෂණ – PMV ICT UNIT වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇසුරින්


ඒකකය 01 ඒකකය 02 ඒකකය 03
ඒකකය 04 ඒකකය 05 ඒකකය 06
ඒකකය 07 ඒකකය 08 ඒකකය 09

2. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර PDF – ICT ගුරු WhatsApp සමූහයෙන්


ඒකකය 01 ඒකකය 02 ඒකකය 03
ඒකකය 04 ඒකකය 05 ඒකකය 06
ඒකකය 07 ඒකකය 08 ඒකකය 09

2. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර Google Forms – ICT ගුරු WhatsApp සමූහයෙන්


ඒකකය 01 

Part I / Part 2 / Part 3 / Part 4
ඒකකය 02

Part I / Part 2 / Part 3 / Part 4
ඒකකය 03

Part I / Part 2 / Part 3 / Part 4
ඒකකය 04 ඒකකය 05 ඒකකය 06
ඒකකය 07 ඒකකය 08 ඒකකය 09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *